Služby

PREDPROJEKTOVÁ PRÍPRAVA

Často podceňovaná prípravná fáza je kľúčová pre úspešné schválenie projektu. Podcenenie projektových príprav môže pre investora priniesť nepríjemné prekvapenia, ktorých výsledkom býva v lepších prípadoch len navýšenie ceny/času výstavby, v najhoršom prípade môže znamenať neschválenie projektu.

Na základe dlhoročných skúsenosti Vám ponúkame službu odborné poradenstva v predprojektovej príprave ku minimalizácií dopadov vyvolanej nevhodným projektom stavby. Odborný tím našich spolupracovníkov identifikuje nedostatky projektu, odhalí slabé stránky ešte pred vynaložením financií na neschváliteľný /nerealizovateľný projekt.

POSUDZOVANIE VPLYVOV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE (EIA)

Územnému konaniu o umiestnení stavby spravidla pri väčších stavbách predchádza vydanie stanoviska, či rozhodnutia orgánu o posudzovaní vplyvou stavby na životné prostredie(EIA), čo priamo ovplyvňuje dátum vydania územného a stavebného povolenia. Detailne vypracovaný a pripravený projekt je kľúčový pre úspešné a rýchle absolvovanie EIA konania. Ponúkame Vám odborné poradenstvo a zastupovanie v procese EIA.

Územné povolenie zámeru, či stavebného povolenie zmeny existujúcej činnosti nie je možné bez vydania kladného stanoviska orgánu EIA. Podmienky rozhodnutia z EIA musia byť implementované do územného rozhodnutia, či dodatočného stavebného povolenia. Stavbu povoľujúci orgán je priamo viazaný stanoviskom orgánu EIA.

ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE

Územné rozhodnutie (ÚR) predchádza väčšine stavebných povolení. Súčasťou každého ÚR je presné vymedzenie polohy stavby v rámci konkrétnej parcely.

Výber vhodnej lokality a parcely pre potreby navrhovanej stavby/zámeru je veľmi dôležitou časťou projektu, ktorá podstatným spôsobom ovplyvňuje ďalšie podmienky nielen územného, ale aj nadväzujúceho stavebného a kolaudačného povolenia stavby. Správne zvolená poloha stavby eliminuje spory so susedmi, či obmedzenia v ďalšom užívaní Vašej stavby.

Na základe dlhoročných skúsenosti Vám vieme poradiť, ako správne naladiť dokumentáciu pre územné povolenie (DÚR) projektu tak, aby ste sa hneď na začiatku vyhli nepríjemnému navýšeniu rozpočtu vyvolaného nevhodným projektom stavby.

Kedy územko nepotrebujem?
Keď je Vaša stavba umiestnená, prípadne jej zmena nebude mimo jej pôdorysu. Územné rozhodnutie možno spojiť so stavebným povolením len pri jednoduchých stavbách (spravidla rodinných domoch). V prípade jednoduchých stavieb, ako sú napr. rodinné domy, je možné požiadať o tzv. zlúčené územné a stavebné konanie.

STAVEBNÉ POVOLENIE

Ponúkame Vám kompletné zastúpenie v stavebnom konaní.

V stavebnom povolení stavebný úrad urči záväzné podmienky pre uskutočnenie stavby. O stavebné povolenie možno požiadať po právoplatnosti územného rozhodnutia. Platnosť stavebného povolenia je spravidla 2 roky, ktorú môže stavebný úrad predĺžiť.

Stavebné konanie preverí detailnosť projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie (DSP) a pripravenosť projektu na požiadavky účastníkov konania vznesené v územnom stavebnom konaní.

Okrem stavebného povolenia stavebný zákon umožňuje aj tzv. „Ohlásenie stavebnému úradu“, ktoré však postačuje iba pri, drobnej stavbe, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu a majú minimálny dopad na životné prostredie.

Obe tieto kritéria musia byť splnené a platia pre všetky drobné stavby vrátane oplotení a prípojok stavieb na verejné rozvodné siete a kanalizáciu.

KOLAUDÁCIA

Kedy potrebujem kolaudáciu?

Kolaudačné rozhodnutie sa nevyžaduje na reklamné stavby, na ktorých najväčšia informačná plocha má veľkosť od 3 m2 do 20 m2.

Okrem tohto prípadu možno dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie alebo tú časť stavby, na ktorej sa vykonala zmena alebo udržiavacie práce, pokiaľ tieto stavby vyžadovali stavebné povolenie, možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia. Každá stavba je kolaudovaná na konkrétny účel.

Na zmeny účelu využitia stavby je taktiež nevyhnutná kolaudácia, aby sa preverilo, či jej užívanie nebude ohrozovať verejný záujem, predovšetkým z hľadiska ochrany života a zdravia osôb, životného prostredia, bezpečnosti práce a technických zariadení.

VODOHOSPODÁRSKE PORADENSTVO

Vodnými stavbami, ktoré nepatria na ohlásenie, sú podľa stavebného zákona aj studne a stavby na ochranu pred povodňami.

Čistiareň odpadových vôd pre rodinu, či závlahová studňa pre družstvo? Vodný zákon nerobí rozdiely; Či už ste fyzická alebo právnická osoba, na každú vodnú stavbu studňu, ČOV, či lapač potrebujete povolenie na jej umiestnenie (ÚR) uskutočnenie (SP) a jej odber/vypúšťanie.

Ponúkame Vám komplexné poradenstvo a inžiniering vodných stavieb od ich návrhu až po ich prevádzkovanie. Vypracovanie potrebnej vodohospodárskej dokumentácie, prevádzkového poriadku, havarijného plánu či auditu vodnej stavby.